Description:
Rectangular base (w: 0.50 x h: 0.89 x d: 0.51) of white marble. a) Front face, surface badly damaged (die not measurable): 1. Fragment from the top, towards the right-hand edge 2. Fragment, ll. 20-22 approx. 3. Bottom right-hand corner. b) Left-hand face c) Right-hand face  
Text:
Inscribed on three faces within recessed panels. b) (die, w: 0.43 x h: 0.80). c) (die, w: 0.42 x h: 0.80).  
Letters:
Capitals with some Rustic forms, probably third century A.D. a) 0.02. b) 0.015-0.025. c) 0.03. 
Date:
Third century A.D. (lettering) 
Findspot:
Lepcis Magna: Severan harbour, West side. 
Original Location:
Unknown 
Last recorded location:
Lepcis Museum. 
Bibliography:
Not previously published. This edition taken from J. M. Reynolds and J. B. Ward-Perkins, The Inscriptions of Roman Tripolitania, Rome: British School at Rome, 1952; including revisions from J. M. Reynolds, 'Inscriptions of Roman Tripolitania: A Supplement', Proceedings of the British School at Rome 23 (1955), 124-147 
Text constituted from:
Transcription (Reynolds, Ward-Perkins) 
a1
[·· ? ·· flam]ini p̣on[tifici ·· ? ··]
[·· ? ·· uniuers]us ordo qua[·· ? ··]
[·· ? ··]uas ob munị[ficentiam ·· ? ··]
[·· ? ··]uit in uerba ịs[·· ? ··]
5 [·· ? ··]nus ex testam[ento]
[·· ? ·· d]ẹ suo [·· ? ··]
2
[·· ? ··]QAC̣A[·· ? ··]
[·· ? ·· i]nter ceteras [·· ? ··]
[·· ? ··]m TỊỊ[·· ? ··]
[---]
3
[·· ? ··]adit
[·· ? ··] sint quo
[·· ? ·· sententia]m dixit fide
b
[Q]uod expostulantibus uniuersis decurio-
nibus uti Plautio Lupo o(ptimo) o(rdinis) n(ostri) uir(o) biga de pub(lico)
collocetur q(uid) d(e) e(a) r(e) f(ieri) p(laceret) c(ensentis) L(uci) Cassi Longini II-
uir(i) desig(nati) q(uid) p(laceret) c(irca) i(d) f(ieri) dec(uriones) i(ta) c(ensuerunt) Cum Plautius Lupus
5 o(ptimus) o(rdinis) n(ostri) uir cum flamonium consensu
omnium sibi delatum libenter suscepis-
set opulentissimos ludos ediderit sing-
u(lariter)q(ue) magnificentissima liberalitate pro-
meruerit in IIuiratus quoq(ue) honore om-
10nia secundum splendorem natalium
[s]uorum dignitatemq(ue) col(oniae) n(ostrae) egerit et
[e]ffusissimis adfectibus iterum splen-
didissimos ludos ediderit nec contentus
his liberalitatibus cellam thermar(um)
15 marmorib(us) Numidicis et opere musaeo ex-
ornauerit omni deinde occasione singuḷ(ariter)
[p]romeruerit et proxime cum ad munus publ(icum)
[e]x t(estamento) Iuni Afri c(larissimae) m(emoriae) uiri edendum curator e-
le[c]tus esset sollicitudini laboriq(ue) suo non pe-
20percerit et obseruata amplissimi senatus
uoluntate splendidissime munus edi curaueri[t]
debentque huiusmodi adfectus
remunerari ut reliqui quoque ad eamdem uolup-
[tat]em sollicitari possint placere Plautio Lupo
25 o(ptimo) o(rdinis) n(ostri) u(iro) [bi]gam de publ(ico) ubi uolet collocari pos-
[se Plau]tius Lupus de suo collocaturum se dixit
c
[Quod expost]ulantibus uni-
[uersis] dec]urionibus uti Plau-
[tio Lupo] [IIui]r(o) anni praeteriti ob
si[ngu]larem integritatem et mod-
5es[tiam s]imulque ob munificentiam
ei[us p]roximam bigam ei de publ(ico) po-
n[eret]ur Acilius Pompeianus IIuir
u(erba) f(ecit) q(uid) d(e) e(a) r(e) f(ieri) p(laceret) Cum Plautius Lupus secundu[m]
u[ere]c[u]ndiam suam u(erba) f(ecerit) ne onerare-
10t urbem cụius pubes fid(em) studium
in[··· d]ecurionum adoraret
co[n]ṭentumq(ue) auctoritate
ip[s]orum de suo si permit-
t[er]ent positurum adq(ue) ita in
15s[e]ṇtentiam M(arci) Rufi flam-
ị[ni]s perpetui q(uid) p(laceret) c(irca) i(d) f(ieri) dec(uriones) ce[n]-
s[u]erunt ut Plautius Lu-
pus sibi bigam quo loco
uellet de suo poneret
a1
[·· ? ·······]INI·ON[········· ? ··]
[·· ? ··········]VSORDOQVA[·· ? ··]
[·· ? ··]VASOBMVN·[············ ? ··]
[·· ? ··]VITINVERBA·S[·· ? ··]
5[·· ? ··]NVSEXTESTAM[·····]
[·· ? ····]·SVO[·· ? ··]
2
[·· ? ··]QA·A[·· ? ··]
[·· ? ····]NTERCETERAS[·· ? ··]
[·· ? ··]MT··[·· ? ··]
[---]
3
[·· ? ··]ADIT
[·· ? ··]SINTQVO
[·· ? ············]MDIXITFIDE
b
[··]VODEXPOSTVLANTIBVSVNIVERSISDECVRIO
NIBVSVTIPLAVTIOLVPOOONVIRBIGADEPVB
COLLOCETVRQDERFPCLCASSILONGINIII
VIRDESIGQPCIFDECICCVMPLAVTIVSLVPVS
5OONVIRCVMFLAMONIVMCONSENSV
OMNIVMSIBIDELATVMLIBENTERSVSCEPIS
SETOPVLENTISSIMOSLVDOSEDIDERITSING
VQMAGNIFICENTISSIMALIBERALITATEPRO
MERVERITINIIVIRATVSQVOQHONOREOM
10NIASECVNDVMSPLENDOREMNATALIVM
[··]VORVMDIGNITATEMQCOLNEGERITET
[··]FFVSISSIMISADFECTIBVSITERVMSPLEN
DIDISSIMOSLVDOSEDIDERITNECCONTENTVS
HISLIBERALITATIBVSCELLAMTHERMAR
15MARMORIBNVMIDICISETOPEREMVSAEOEX
ORNAVERITOMNIDEINDEOCCASIONESINGV·
[··]ROMERVERITETPROXIMECVMADMVNVSPVBL
[··]XTIVNIAFRICMVIRIEDENDVMCVRATORE
LE[··]TVSESSETSOLLICITVDINILABORIQSVONONPE
20PERCERITETOBSERVATAAMPLISSIMISENATVS
VOLVNTATESPLENDIDISSIMEMVNVSEDICVRAVERI[··]
DEBENTQVEHVIVSMODIADFECTVS
REMVNERARIVTRELIQVIQVOQVEADEAMDEMVOLVP
[····]EMSOLLICITARIPOSSINTPLACEREPLAVTIOLVPO
25OONV[···]GAMDEPVBLVBIVOLETCOLLOCARIPOS
[········]TIVSLVPVSDESVOCOLLOCATVRVMSEDIXIT
c
[············]VLANTIBVSVNI
[·······]····]VRIONIBVSVTIPLAV
[·········][···]RANNIPRAETERITIOB
SI[····]LAREMINTEGRITATEMETMOD
5ES[·······]IMVLQVEOBMVNIFICENTIAM
EI[·····]ROXIMAMBIGAMEIDEPVBLPO
N[·····]VRACILIVSPOMPEIANVSIIVIR
VFQDERFPCVMPLAVTIVSLVPVSSECVNDV[··]
V[····]C[··]NDIAMSVAMVFNEONERARE
10TVRBEMC·IVSPVBESFIDSTVDIVM
IN[·····]ECVRIONVMADORARET
CO[··]·ENTVMQAVCTORITATE
IP[··]ORVMDESVOSIPERMIT
T[···]ENTPOSITVRVMADQITAIN
15S[··]·TENTIAMMRVFIFLAM
·[···]SPERPETVIQPCIFDECCE[··]
S[··]ERVNTVTPLAVTIVSLV
PVSSIBIBIGAMQVOLOCO
VELLETDESVOPONERET
<div type="textpart" n="a" >
<div type="textpart" n="1" >
<ab>
<lb n="1" />
<gap reason="lost" extent="unknown" unit="character" />
<supplied reason="lost" >
flam
</supplied>
ini
<unclear reason="" >
p
</unclear>
on
<supplied reason="lost" >
tifici
</supplied>
<gap reason="lost" extent="unknown" unit="character" />
<lb n="2" />
<gap reason="lost" extent="unknown" unit="character" />
<supplied reason="lost" >
uniuers
</supplied>
us
ordo
qua
<gap reason="lost" extent="unknown" unit="character" />
<lb n="3" />
<gap reason="lost" extent="unknown" unit="character" />
uas
ob
mun
<unclear reason="" >
i
</unclear>
<supplied reason="lost" >
ficentiam
</supplied>
<gap reason="lost" extent="unknown" unit="character" />
<lb n="4" />
<gap reason="lost" extent="unknown" unit="character" />
uit
in
uerba
<unclear reason="" >
i
</unclear>
s
<gap reason="lost" extent="unknown" unit="character" />
<lb n="5" />
<gap reason="lost" extent="unknown" unit="character" />
nus
ex
testam
<supplied reason="lost" >
ento
</supplied>
<lb n="6" />
<gap reason="lost" extent="unknown" unit="character" />
<supplied reason="lost" >
d
</supplied>
<unclear reason="" >
e
</unclear>
suo
<gap reason="lost" extent="unknown" unit="character" />
</ab>
</div>
<div type="textpart" n="2" >
<ab>
<lb n="1" />
<gap reason="lost" extent="unknown" unit="character" />
<orig >
qa
<unclear reason="" >
c
</unclear>
a
</orig>
<gap reason="lost" extent="unknown" unit="character" />
<lb n="2" />
<gap reason="lost" extent="unknown" unit="character" />
<supplied reason="lost" >
i
</supplied>
nter
ceteras
<gap reason="lost" extent="unknown" unit="character" />
<lb n="3" />
<gap reason="lost" extent="unknown" unit="character" />
m
<orig >
t
<unclear reason="" >
ii
</unclear>
</orig>
<gap reason="lost" extent="unknown" unit="character" />
<lb n="4" />
<gap reason="lost" extent="unknown" unit="line" />
</ab>
</div>
<div type="textpart" n="3" >
<ab>
<lb n="1" />
<gap reason="lost" extent="unknown" unit="character" />
adit
<lb n="2" />
<gap reason="lost" extent="unknown" unit="character" />
sint
quo
<lb n="3" />
<gap reason="lost" extent="unknown" unit="character" />
<supplied reason="lost" >
sententia
</supplied>
m
dixit
fide
</ab>
</div>
</div>
<div type="textpart" n="b" >
<ab>
<lb n="1" />
<supplied reason="lost" >
Q
</supplied>
uod
expostulantibus
uniuersis
decurio
<lb n="2" type="worddiv" />
nibus
uti
Plautio
Lupo
<expan>
<abbr>
o
</abbr>
<ex>
ptimo
</ex>
</expan>
<expan>
<abbr>
o
</abbr>
<ex>
rdinis
</ex>
</expan>
<expan>
<abbr>
n
</abbr>
<ex>
ostri
</ex>
</expan>
<expan>
<abbr>
uir
</abbr>
<ex>
o
</ex>
</expan>
biga
de
<expan>
<abbr>
pub
</abbr>
<ex>
lico
</ex>
</expan>
<lb n="3" />
collocetur
<expan>
<abbr>
q
</abbr>
<ex>
uid
</ex>
</expan>
<expan>
<abbr>
d
</abbr>
<ex>
e
</ex>
</expan>
<expan>
<abbr>
e
</abbr>
<ex>
a
</ex>
</expan>
<expan>
<abbr>
r
</abbr>
<ex>
e
</ex>
</expan>
<expan>
<abbr>
f
</abbr>
<ex>
ieri
</ex>
</expan>
<expan>
<abbr>
p
</abbr>
<ex>
laceret
</ex>
</expan>
<expan>
<abbr>
c
</abbr>
<ex>
ensentis
</ex>
</expan>
<expan>
<abbr>
L
</abbr>
<ex>
uci
</ex>
</expan>
Cassi
Longini
<num value="2" >
II
</num>
<lb n="4" type="worddiv" />
<expan>
<abbr>
uir
</abbr>
<ex>
i
</ex>
</expan>
<expan>
<abbr>
desig
</abbr>
<ex>
nati
</ex>
</expan>
<expan>
<abbr>
q
</abbr>
<ex>
uid
</ex>
</expan>
<expan>
<abbr>
p
</abbr>
<ex>
laceret
</ex>
</expan>
<expan>
<abbr>
c
</abbr>
<ex>
irca
</ex>
</expan>
<expan>
<abbr>
i
</abbr>
<ex>
d
</ex>
</expan>
<expan>
<abbr>
f
</abbr>
<ex>
ieri
</ex>
</expan>
<expan>
<abbr>
dec
</abbr>
<ex>
uriones
</ex>
</expan>
<expan>
<abbr>
i
</abbr>
<ex>
ta
</ex>
</expan>
<expan>
<abbr>
c
</abbr>
<ex>
ensuerunt
</ex>
</expan>
Cum
Plautius
Lupus
<lb n="5" />
<expan>
<abbr>
o
</abbr>
<ex>
ptimus
</ex>
</expan>
<expan>
<abbr>
o
</abbr>
<ex>
rdinis
</ex>
</expan>
<expan>
<abbr>
n
</abbr>
<ex>
ostri
</ex>
</expan>
uir
cum
flamonium
consensu
<lb n="6" />
omnium
sibi
delatum
libenter
suscepis
<lb n="7" type="worddiv" />
set
opulentissimos
ludos
ediderit
<expan>
<abbr>
sing
<lb n="8" type="worddiv" />
u
</abbr>
<ex>
lariter
</ex>
<abbr>
q
</abbr>
<ex>
ue
</ex>
</expan>
magnificentissima
liberalitate
pro
<lb n="9" type="worddiv" />
meruerit
in
<num value="2" >
II
</num>
uiratus
<expan>
<abbr>
quoq
</abbr>
<ex>
ue
</ex>
</expan>
honore
om
<lb n="10" type="worddiv" />
nia
secundum
splendorem
natalium
<lb n="11" />
<supplied reason="lost" >
s
</supplied>
uorum
<expan>
<abbr>
dignitatemq
</abbr>
<ex>
ue
</ex>
</expan>
<expan>
<abbr>
col
</abbr>
<ex>
oniae
</ex>
</expan>
<expan>
<abbr>
n
</abbr>
<ex>
ostrae
</ex>
</expan>
egerit
et
<lb n="12" />
<supplied reason="lost" >
e
</supplied>
ffusissimis
adfectibus
iterum
splen
<lb n="13" type="worddiv" />
didissimos
ludos
ediderit
nec
contentus
<lb n="14" />
his
liberalitatibus
cellam
<expan>
<abbr>
thermar
</abbr>
<ex>
um
</ex>
</expan>
<lb n="15" />
<expan>
<abbr>
marmorib
</abbr>
<ex>
us
</ex>
</expan>
Numidicis
et
opere
musaeo
ex
<lb n="16" type="worddiv" />
ornauerit
omni
deinde
occasione
<expan>
<abbr>
singu
<unclear reason="" >
l
</unclear>
</abbr>
<ex>
ariter
</ex>
</expan>
<lb n="17" />
<supplied reason="lost" >
p
</supplied>
romeruerit
et
proxime
cum
ad
munus
<expan>
<abbr>
publ
</abbr>
<ex>
icum
</ex>
</expan>
<lb n="18" />
<supplied reason="lost" >
e
</supplied>
x
<expan>
<abbr>
t
</abbr>
<ex>
estamento
</ex>
</expan>
Iuni
Afri
<expan>
<abbr>
c
</abbr>
<ex>
larissimae
</ex>
</expan>
<expan>
<abbr>
m
</abbr>
<ex>
emoriae
</ex>
</expan>
uiri
edendum
curator
e
<lb n="19" type="worddiv" />
le
<supplied reason="lost" >
c
</supplied>
tus
esset
sollicitudini
<expan>
<abbr>
laboriq
</abbr>
<ex>
ue
</ex>
</expan>
suo
non
pe
<lb n="20" type="worddiv" />
percerit
et
obseruata
amplissimi
senatus
<lb n="21" />
uoluntate
splendidissime
munus
edi
curaueri
<supplied reason="lost" >
t
</supplied>
<lb n="22" />
debentque
huiusmodi
adfectus
<lb n="23" />
remunerari
ut
reliqui
quoque
ad
eamdem
uolup
<lb n="24" type="worddiv" />
<supplied reason="lost" >
tat
</supplied>
em
sollicitari
possint
placere
Plautio
Lupo
<lb n="25" />
<expan>
<abbr>
o
</abbr>
<ex>
ptimo
</ex>
</expan>
<expan>
<abbr>
o
</abbr>
<ex>
rdinis
</ex>
</expan>
<expan>
<abbr>
n
</abbr>
<ex>
ostri
</ex>
</expan>
<expan>
<abbr>
u
</abbr>
<ex>
iro
</ex>
</expan>
<supplied reason="lost" >
bi
</supplied>
gam
de
<expan>
<abbr>
publ
</abbr>
<ex>
ico
</ex>
</expan>
ubi
uolet
collocari
pos
<lb n="26" type="worddiv" />
<supplied reason="lost" >
se
</supplied>
<supplied reason="lost" >
Plau
</supplied>
tiu
s
Lupus
de
suo
collocaturum
se
dixit
</ab>
</div>
<div type="textpart" n="c" >
<ab>
<lb n="1" />
<supplied reason="lost" >
Quod
</supplied>
<supplied reason="lost" >
expost
</supplied>
ulantibus
uni
<lb n="2" type="worddiv" />
<supplied reason="lost" >
uersis
</supplied>
<supplied reason="lost" >
dec
</supplied>
urionibus
uti
Plau
<lb n="3" type="worddiv" />
<supplied reason="lost" >
tio
</supplied>
<supplied reason="lost" >
Lupo
</supplied>
<expan>
<abbr>
<supplied reason="lost" >
<num value="2" >
II
</num>
ui
</supplied>
r
</abbr>
<ex>
o
</ex>
</expan>
anni
praeteriti
ob
<lb n="4" />
si
<supplied reason="lost" >
ngu
</supplied>
larem
integritatem
et
mod
<lb n="5" type="worddiv" />
es
<supplied reason="lost" >
tiam
</supplied>
<supplied reason="lost" >
s
</supplied>
imulque
ob
munificentiam
<lb n="6" />
ei
<supplied reason="lost" >
us
</supplied>
<supplied reason="lost" >
p
</supplied>
roximam
bigam
ei
de
<expan>
<abbr>
publ
</abbr>
<ex>
ico
</ex>
</expan>
po
<lb n="7" type="worddiv" />
n
<supplied reason="lost" >
eret
</supplied>
ur
Acilius
Pompeianus
<num value="2" >
II
</num>
uir
<lb n="8" />
<expan>
<abbr>
u
</abbr>
<ex>
erba
</ex>
</expan>
<expan>
<abbr>
f
</abbr>
<ex>
ecit
</ex>
</expan>
<expan>
<abbr>
q
</abbr>
<ex>
uid
</ex>
</expan>
<expan>
<abbr>
d
</abbr>
<ex>
e
</ex>
</expan>
<expan>
<abbr>
e
</abbr>
<ex>
a
</ex>
</expan>
<expan>
<abbr>
r
</abbr>
<ex>
e
</ex>
</expan>
<expan>
<abbr>
f
</abbr>
<ex>
ieri
</ex>
</expan>
<expan>
<abbr>
p
</abbr>
<ex>
laceret
</ex>
</expan>
Cum
Plautius
Lupus
secundu
<supplied reason="lost" >
m
</supplied>
<lb n="9" />
u
<supplied reason="lost" >
ere
</supplied>
c
<supplied reason="lost" >
u
</supplied>
ndiam
suam
<expan>
<abbr>
u
</abbr>
<ex>
erba
</ex>
</expan>
<expan>
<abbr>
f
</abbr>
<ex>
ecerit
</ex>
</expan>
ne
onerare
<lb n="10" type="worddiv" />
t
urbem
c
<unclear reason="" >
u
</unclear>
ius
pubes
<expan>
<abbr>
fid
</abbr>
<ex>
em
</ex>
</expan>
studium
<lb n="11" />
in
<gap reason="lost" extent="3" unit="character" />
<supplied reason="lost" >
d
</supplied>
ecurionum
adoraret
<lb n="12" />
<expan>
<abbr>
co
<supplied reason="lost" >
n
</supplied>
<unclear reason="" >
t
</unclear>
entumq
</abbr>
<ex>
ue
</ex>
</expan>
auctoritate
<lb n="13" />
ip
<supplied reason="lost" >
s
</supplied>
orum
de
suo
si
permit
<lb n="14" type="worddiv" />
t
<supplied reason="lost" >
er
</supplied>
ent
positurum
<expan>
<abbr>
adq
</abbr>
<ex>
ue
</ex>
</expan>
ita
in
<lb n="15" />
s
<supplied reason="lost" >
e
</supplied>
<unclear reason="" >
n
</unclear>
tentiam
<expan>
<abbr>
M
</abbr>
<ex>
arci
</ex>
</expan>
Rufi
flam
<lb n="16" type="worddiv" />
<unclear reason="" >
i
</unclear>
<supplied reason="lost" >
ni
</supplied>
s
perpetui
<expan>
<abbr>
q
</abbr>
<ex>
uid
</ex>
</expan>
<expan>
<abbr>
p
</abbr>
<ex>
laceret
</ex>
</expan>
<expan>
<abbr>
c
</abbr>
<ex>
irca
</ex>
</expan>
<expan>
<abbr>
i
</abbr>
<ex>
d
</ex>
</expan>
<expan>
<abbr>
f
</abbr>
<ex>
ieri
</ex>
</expan>
<expan>
<abbr>
dec
</abbr>
<ex>
uriones
</ex>
</expan>
ce
<supplied reason="lost" >
n
</supplied>
<lb n="17" type="worddiv" />
s
<supplied reason="lost" >
u
</supplied>
erunt
ut
Plautius
Lu
<lb n="18" type="worddiv" />
pus
sibi
bigam
quo
loco
<lb n="19" />
uellet
de
suo
poneret
</ab>
</div>

Translation:

(a. 1)To [·· ? ··] flamen (priest), pontifex (priest) [·· ? ··] the whole city council [·· ? ··] ? statues on account of his munificence [·· ? ··] ?into words [·· ? ··]nus in accordance with the will [·· ? ··?set this up] at his own expense [·· ? ··] (a. 2) [·· ? ··] among others (feminine) things [·· ? ··] (a. 3) [·· ? ··](l.2) ? by which [·· ? ··] he spoke his opinion in good faith.

(b) Since all members of the city council are demanding that a two-horse chariot be set up at public expense to Plautius Lupus, one of the best men of our city council, Lucius Cassius Longinus, duovir designate, proposed that action should be taken in this matter and the decision of the city councillors on the actions to be taken in this matter is: Since Plautius Lupus, one of the best men of our city council, willingly undertook the flaminate (priesthood) which was offered to him by universal agreement, and gave very splendid games, and, most remarkably, also served with magnificent liberality in the office of the duumvirate in accordance with the splendid tradition of his family and the status of our colony, and with lavish disposition again gave most splendid games; moreover, not content with this generosity, he ornamented the bathhouse cella with Numidian marbles and mosaic work; subsequently on every occasion he was unusually meritorious, and most recently, when he had been elected as a curator to give a public show in accordance with the bequest of Junius Afer, deceased, splendid man (of senatorial status), he was unsparing of his care and omitted no effort, and having observed the wishes of the honorable council, ensured that the games given were of the most splendid; and since behaviours of this kind ought to be rewarded so that others too could be stimulated to (give) the same pleasure we decided that a two-horse chariot shall be erected to Plautius Lupius, one of the best men of our city council at a place which he chooses.

(c) Given that everyone of the city councillors is calling for a two-horse chariot appropriate to him to be set up at public expense in honour of Plautius Lupus, duumvir last year, on account of his outstanding integrity and modesty and also because of his munificence, Acilius Pompeianus, duumvir, made the proposal:Ssince Plautius Lupus has said, in accordance with his modesty, that he would not burden the city whose people and good faith, and the zeal of the city counsellors, for him, he loved; and content with their decision, if they would allow it, he would set it up at his own expense; the city councillors decided thus in accordance with the proposal of Marcius Rufus, perpetual flamen (priest), that Plautius Lupus should erect the two-horse-chariot in his honour in whatever place he wished, at his own expense.

Commentary:

b) l. 2. Plautius Lupus. Also in 593, ll. 7, 8; 632, ll. 6. 7; 634, ll. 5, 6.

b) l. 18. Iunius ?Afer. Perhaps also in 716.

Photographs:

Ward-Perkins Archive, BSR (Sopr. CLM 324)
 Ward-Perkins Archive, BSR (Sopr. CLM 324)
Ward-Perkins Archive, BSR (Sopr. CLM 304)
 Ward-Perkins Archive, BSR (Sopr. CLM 304)
Ward-Perkins Archive, BSR (Sopr. CLM 305)
 Ward-Perkins Archive, BSR (Sopr. CLM 305)

(cc) You may download this inscription in EpiDoc XML. (You may need the EpiDoc DTD v. 6 to validate this file.)