• Inscription #
Fadilla
Fadillae Augusti filiae 26.a.1
Faustina
Diuae Faustinae 20.1
Diuae Faustinae 380.1
Faus[ti]na [120.4]
Faustinae Augustae 19.1
Faustinae Augusti filiae 26.c.1
Felix
A [···] [··· Pi]o Fel[ici ···] [···] o A[ ug usto ] [78.2]
[ Caesari Caio Iulio Vero Maximino Pio Felici Augusto ] [ pontifici maximo ] [G]ermanico maximo D[acico maximo Sarmatico ] [46.1]
[ Caesari Marco Aureli]o Com[modo] [ Antonino Augusto ] Pio Felici Sarmatico G [erm] [ anico ] [ Britannico ] 28.2
[ Caesari ] Marco Aurel[io] [ Seuero Ale]xandro [ Pio Felici A]ugusto [42.3]
Caesari Marco A[ure]lio [Seuero] [A]ntonino Au[g] [ usto Pi]o Feli[ci Parthico ] [ma]ximo Bryttan[ic]o maximo [38.2]
[Ca]esari Marco Aurelio Se[vero] [Alexa]ndro Pio Felici Au[g] usto 43.2
[ Caesari ] Marco Au[re]lli[o] [Seu]ero [Alexa]ndro [Pio Fe]lici [ Augusto ] [448.5]
Caesari Publio Licinio Gallieno Pii Felici Augusto 50.2
[ Caesaris Cai Iuli Veri Maxi]mini [ Pii Felicis Augusti pontificis maximi ] Germanici [ maximi Dacici maximi Sarmatici ] maximi [47.2]
[ Caesari Seueri Augusti filio ] [ diui ] Marci [ Antonini Pii Germanici ] Sarmatici nep[ oti ] [ diui Antonini ] Pii pronepoti [ diui Hadri]ani abnepoti di[ui Traiani] Parthici et diui Ner[u]ae ad nepoti Marco Aurelio Antoni[no Pi]o Felici 424.8
[Ca]esaris Marci Aureli Seueri Alexandri Pii Felicis A[ugust]i 41.3
C[aes] [ aris Marci Aureli Seueri ] Alex[andri] Pii F[elicis Augusti] [44.4]
Caesaris Marci Iuli Philippi Pii Felicis Augusti 48.6
[ Caio Galerio ] [Va]lerio Max[imiano] [ Pio Felici inuicto Augusto ] [462.3]
Flauio Arcadio Pio Felici 478.6
Flauio Iulio Constantio Pio F[elici sem]per Augusto [469.b.3]
Flauio Theodosio Pio et Felici semper Augusto 477.5
Honorio Pio Felici uictori ac triumfatori semper Augusto 479.3
Imperator Caesar Caius Iulius Verus Maximinus Pius Felix Augustus Germanicus maximus Sarmaticus maximus Dacicus maximus 924.2
Imperator Caesar Lucius Domitius Aurelianus inuictus Pius Felix Augustus 953.5
Imperator [ Caesar Marc Claudi ] Taci[t] [ Pi Feli August ] [53.2]
Imperator Caesar Marcus Antonius Gordianus Pius Felix Augustus 939b.4
Imperator Caesar Marcus Claudius Tacitus Pius Felix Augustus 926.5
Imperator Caisar Marcus Antonius Gordianus Pius Felix Augustus 942.4
[ Imperatore Caesare Publio Licinio ] Egnatio Galienio Pio Felice 927.2
Imperatori Caesari Caio Iulio Vero Maximino Pio Felici Augusto 452.3
[ Imperatori C ]aesari Lucio Do[mitio] Aureli[ano] Pio Felici [ Augusto domino ] nostro pontifici [ maximo tri ]bunicia pote [st] [ ate ···] [ patri patriae ] consuli 52.3
Imperatori Cae[s] ari Marco Antonio Gordiano Pio Felic[i] Augusto [454.4]
[ Imperatori ] Caesari Marco Ant[o]nio Gordiano Pio Felici Aug[usto] 455.4
Imperatori Caesari Marco Aurelio Caro Pio Felici inuicto Augusto 461.3
[ Imperatori Caesa]ri Marco Aureli[o ···] [Pio Feli]ci inuicto A[ug] usto [···] [···] Gothico [51.3]
[ Imperatori ] Caesari Marco Aureli[o Seuero] [Ale]xandro Pio Fel[ici Augusto ] [908.2]
Imperatori Caesari Marco Aurelio Seue[r]o [Alexandr]o Pio Fe[l]ic[i] Augusto [895.3]
[ Imperatori Caesari ] Marco Aurellio Antonino Pio Felic[i Augusto ] [ Parthico ma]ximo Britannico maximo Germ[anico] [ maximo ] [429.1]
[ Imperatori ] Cae [ s ari ··· Pio] [ Fe ]lici inui[cto Augusto ···] [ po ]ntifici maxi[mo] [75.2]
Imperatori Caesari Publio Licinio Egnatio Gallienio inuicto Pio Felici Augusto pontifici maximo Parthico m[ ax imo ] Germanico 956.6
Imperatori Caesari Publio Licinio Gallieno Germanico Pio Felici Augusto pontifici maximo Germanico maximo 456.1
Imperatori Caesari Publio Licinio Gallieno Pio Felici Augusto 457.4
[ Imperatori Caesari Publio Lici]nio Gall[ieno Pio Feli]ci inu[icto Augusto ] [458.1]
imperatoris Caesaris Marci Aurelli Antonini Pii Felicis Augusti 404.2
[Imper]atoris Caesaris Marci Aurelli Antonini Pii Felicis [ Augusti P]arthici maximi Brittanici maximi Germanici [ maximi ] 400.2
Marci Aureli Antonini Pii Felicis Augusti 606.2
Marco Aurellio Antonino Pio Felici Augusto Parthico maximo Britanico maximo Germanico 941.18
Marco Flauio Valerio Constantio Pio Felici inuicto Augusto 462.2
Marco Iulio Philippo nobilissimo Caesari Pio Felici Augusto 48.3
Maxentio Pio Felici inuicto Augusto 465.8
nostro Maxentio Pio Felici inuicto Augusto 464.8
[Perpet]uo impera[to]ri inuicto imperatori fortissimo imperatori Lucio Domitio Aurelliano Pio Felici Augusto Germanico maximo Carpico maximo 943.5
Pio Fe[lici] [70.1]
Pio Fe[lici] [86.2]
Pio Fe[lici] [511.2]
Pio F[elici] [513.2]
[P]io Felic[i] [510.1]
Valentiniano uictori Pio Felici ac triumphatori semper Augusto 476.4
Flauius
Caesari [ Flauio V]alerio Constan [466.3]
Caesari F[laui]o Valerio Seuero [463.3]
[ et Valeri Licini et Flaui Cri]spi [468.8]
Flaui [Cl]aud[i Con]stantini 468.8
F[l] [ aui ] Cons[t]antini maximi [468.7]
Flaui Iul[i Consta]nti[···] 470.1
[ Flaui Iu ]li Constantii m[aximi] [55.3]
[ Flaui Iuli Co]nstantis max[imi] [55.3]
[ Flaui Iuli Constantis m]aximi [470.2]
Flauio Arcadio Pio Felici 478.4
Flauio Claudio Constantino 469.a.2
[ Flauio Clau]dio Co[nst]antio [56.5]
Flauio Iulio C[onstante] 7.3
[ Flauio I]ulio Constan[tio] [7.4]
Flauio Iulio Constantio Pio F[elici sem]per Augusto 469.b.2
Flauio Iulio Constantio uictoriosissimo semper Augusto 471.3
F[l] [ aui Valeri Licini ] [468.9]
[ Imperatori Ca ]esari Flauio Constantino [···] [ Augusto pontif]ici maximo [trib] unicia potestate 54.3
Marco Flauio Valerio Constantio Pio Felici inuicto Augusto 462.2
Φλάουιον Ἰούλιον Κωνστάντα Αὐγοῦστον 469a.a.1
Φλάουιον Ἰούλιον [···] σεβαστ[ὸ]ν 469a.b.3
Fuluia
Fuluiae Piae 415.1
Fuluiae Piae 416.1
Fuluiae Plautillae Augustae [432.1]